Олимпиады, конкурсы КЭПЛ в 2017/2018 уч. году

Перспективный план работы КЭПЛ в 2017/2018 уч.году
http://kell.ru/centr_grazhdansko_pravovogo_i_ekonomicheskogo_obrazovaniy…

Конкурсы для обучающихся и педагогов
http://kell.ru/material_v_cgpeo/konkursy_dlya_obuchayushchihsya_i_pedago…